ประวัติโรงเรียนศีลรวี โดยสังเขป

SILRAVEE   SCHOOL

 

          โรงเรียนศีลรวี  เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2500 ตามใบอนุญาตเลขที่  3/2500  โดยบาทหลวงเอลี ซาเบลรอลล์  ในนามของมิสซังโรมันคาทอลิก

กรุงเทพฯ เป็นเจ้าของ  มีพื้นที่ดำเนินการ 12 ไร่  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็น

ผู้มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ  ควบคู่ไปกับด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม ให้ความช่วย

เหลือเด็กยากจนหรือด้อยโอกาส อันเป็นเอกลักษณ์ และจิตตารมณ์ของโรงเรียนคาทอลิก ให้นักเรียนได้เรียนรู้

ถึงคุณค่าของชีวิตให้ทุกคนมีความเสมอภาคยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดีของชาติ 

          ปี พ.ศ. 2532    ได้ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหาร  โดยมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่  อนุญาตให้คณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย เข้ามาดำเนินการบริหารโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  โดยเซอร์แอนนี

วารี  สนเจริญ  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและครูใหญ่  มีบาทหลวงเจ้าอาวาสวัดคาทอลิก  เขตเชียงดาว

เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  โรงเรียนศีลรวีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใต้กำกับ

ดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  เปิดการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย

ประถมศึกษา  และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรอิงมาตรฐาน  โดยสอดแทรกหลักสูตรท้องถิ่น และความ

ต้องการของชุมชน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบูรณาการเข้ากับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตรงกับความสนใจ และความถนัด

ของผู้เรียน  เพื่อเปิดโอกาสและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบาย  และปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า   “ ศึกษาดี  มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝ่หาคุณธรรม  เลิศล้ำการงาน ”

คติพจน์ที่ว่า  “ คุณธรรม  น้อมนำ  ปัญญา ”   และอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า   “  ซื่อสัตย์  และ  เมตตา ”

              ปัจจุบันโรงเรียนศีลรวีมี  บาทหลวงไพศาล  เต็มอรุณรุ้ง  ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและ

เจ้าอาวาสวัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์   เซอร์แคลร์ สมนึก  สมเนตร  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ

เซอร์ลูเซีย ราตรี  ภูผา  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโภชนาการ   มีครูทั้งหมด 46 คน ครูชาย 14 คน

ครูหญิง 32 คน  มีนักเรียนทั้งหมด 710 คน  นักเรียนชาย 349 คน  นักเรียนหญิง 361 คน  มีพนักงาน 16 คน

มีอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 หลัง  คือ อาคารเซนต์โรเบิร์ต  อาคารเซนต์โยเซฟ  และอาคารอุบลรัตน์ 

มีห้องเรียน 21 ห้อง ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ประถมและมัธยม ห้องบริการสารสนเทศ มุมอาเซียน และห้อง

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก  ตลอดจนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  โรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนในหลายๆ ด้าน  เพื่อให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในสังคมและความต้องการของชุมชน

          โรงเรียนศีลรวี   ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม  (พ.ศ.2554-2558) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา – มัธยมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  เมื่อวันที่ 17 – 19 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2554  และได้รับการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 ระดับ  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

   
© silravee