ปรัชญาโรงเรียนศีลรวี

ศึกษาดี  มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล้ำการงาน

 

ศึกษาดี

หมายถึง 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาทักษะต่าง ๆ ตามศักยภาพของตน มีความรู้ความสามารถทาง

ภาษาและคอมพิวเตอร์  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถ

แสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ และให้การศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต

 

มีวินัย

หมายถึง 

การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบ และศักดิ์ศรีของผู้อื่น เคารพผู้อาวุโสกว่าทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีความเป็น

ประชาธิปไตย แก้ปัญหาในชีวิตด้วยสันติวิธี มีความรับผิดต่อตนเอง และส่วนรวม รักษาความสะอาดและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ใจเมตตา

หมายถึง  

มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

 

ใฝ่หาคุณธรรม

หมายถึง   

ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ และไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

การมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

 

เลิศล้ำการงาน

หมายถึง  

การมีจิตใจรักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพ มีความขยัน อดทนในการทำงาน มีความภาคภูมิใจใน

ผลงานของตน และยอมรับในคุณค่างานของผู้อื่น สามารถใช้ศักยภาพของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 คติพจน์

“ คุณธรรมน้อมนำปัญญา ”

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ ซื่อสัตย์  และ  เมตตา ”

 

ซื่อสัตย์     ชื่อตรงต่อตัวเอง  และผู้อื่น  มีมโนธรรมเที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใส  ไม่คดโกง ยึดความถูกต้อง

เมตตา       มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เสียสละ  แบ่งปัน  มีจิตสาธารณะ  และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“ มารยาทดี  มีน้ำใจ ”

 

อักษรย่อของโรงเรียน

“ ศ.ร .”

 

สีประจำโรงเรียน

“ ฟ้า  –  ขาว ”

สีฟ้า     หมายถึง     สีที่แสดงถึงความสงบ เยือกเย็น สิ่งที่สูงส่งลึกซึ้งและกว้างไกล

สีขาว   หมายถึง     ศาสนา อันแสดงถึง ความดีงามอันสูงส่ง ความมีจิตใจเมตตา และความบริสุทธิ์

จึงสรุปได้ว่า สีประจำโรงเรียนศีลรวี หมายถึง การดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีอันสูงส่ง มุ่งไปสู่การพัฒนาตน

ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรม เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งจะเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งบุคคลและสังคม

   

ตราประจำโรงเรียน

 

มีลักษณะเป็นรูปดอกไม้ภายในเป็นสัญลักษณ์

ไม้กางเขน       หมายถึง          คุณธรรม

คบเพลิง          หมายถึง          ความสว่างแห่งปัญญา

หนังสือ            แสดงถึง          ความรู้

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   

ต้นจามจุรี เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว แตกกิ่งก้านสาขาขยายกว้าง ให้ความร่มรื่นเย็นสดชื่นแก่ผู้อาศัยร่มเงา  มีความอดทนต่อสภาพอากาศ เปรียบเสมือนโรงเรียนศีลรวี ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

   
© silravee