วิสัยทัศน์โรงเรียนศีลรวี

 

          โรงเรียนศีลรวีเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี คู่คุณธรรม มีความรู้และทักษะชีวิต ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและสากล

 

 

พันธกิจ Mission

ด้านคุณภาพผู้เรียน

 1.  พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีคู่คุณธรรม มีความรู้และทักษะชีวิต ตามมาตรฐานของหลักสูตร

  

ด้านการจัดการศึกษา

 1.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรของสถานศึกษา

 2.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

  

พันธกิจ Mission โรงเรียนศีลรวี  2559 – 2561

 1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมที่พึงประสงค์

 3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

 5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 6.  จัดกิจกรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต

 7.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 8.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และเกิดประสิทธิผล โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

 9.  ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 10.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ และมีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 11.  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 12.  ส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในตรงตามที่กระทรวงกำหนด

 13.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 14.  ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 15.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ตามนโยบาย

    

เป้าหมาย (Goals)

 เป้าหมาย(Goals)  โรงเรียนศีลรวี  2559 – 2561

1.  ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมที่พึงประสงค์

3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

5.  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต

7.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

8.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และเกิดประสิทธิผล โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

9.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10.  มีหลักสูตร ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ และมีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

11.  มีสภาพแวดล้อมและบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

12.  มีแผนการจัดการศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในตรงตามที่กระทรวงกำหนด

13.  สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

14.  บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

15.  มีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ตามนโยบาย

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิ

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

    

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

2.  ซื่อสัตย์สุจริต

3.  มีวินัย

4.  ใฝ่เรียนรู้

5.  อยู่อย่างพอเพียง

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

7.  รักความเป็นไทย

8.  มีจิตสาธารณะ

   
© silravee