บุคลากร

รายละเอียด

1

บาทหลวงไพศาล  เต็มอรุณรุ้ง

2

เซอร์แคลร์ สมนึก  สมเนตร

3

เซอร์ลูเซีย ราตรี  ภูผา

4

นางสถิตยา  ใจยะพา

5

นางอัจฉรียา  ไพรวัลย์
6 นางอุไร  อุ่นใจ

7

นางสุภารักษ์  จันเต็บ

8

นายคงฤทธิ์  คำฟอง

9

นางอารีรัตน์  หงษ์ทอง

10

นางวิยะพรรณ  ใจแก้ว

11

นางวิจิตรา  ไพรพนาดอน

12

นายวีระพงษ์  ไพรพนาดอน

13

นางนวลวรรณ  ลุงไธสง

14

นางสาวรัชญา  นึกเร็ว

15

นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์

16

นายกิตติพงค์  เรืองเพชร

17

นางสาวกิติยา  ฉายศิริ

18

นางสาวพัชรา  ศิริสิทธิ์

19

นางสาวศิริลักษณ์  สุอุดมสินโรจน์

20

นางสาวภาวิณี  เที่ยงคำ

21

นายดวงดี  อมรศรีคงคา

22

นายทวีศักดิ์  เมืองซื่อ

23

นางสาวรัชนีพร  สุทธวงค์

24

นางสาวณัฐวดี  อินทไชย

25

นายกฤตภาส  จันทร์ตา

26

นางฟ้ารุ่ง  สายประดิษฐ์

27

นายวัฒนา  สุมามาลย์

28

นางสาวพัชราภรณ์  มั่นอยู่

29

นางสาววัชรี  อ่อนหวาน

30

นางสาวรุ่งทิวา  กันทะวงศ์

31 นางสาวกัลยา  กาวิลาวรรณ์
32 นายเจษฎา  กาวิลาวรรณ์

33

นายเฉลิมพล  ปักเกโส

34 นายศิวกร  สิงห์กันฑ์
35 นางสาววรัญญา  ผ่องแผ้ว
36 นางสาวจันทร์ฉาย  คำแดง
37 นายชัยนรินทร์  กำแพงแก้ว
38 นางสาวจุฑามาศ  แก้วดวงใจ
39 นางสาวจันจิรา  วงษ์จักร
40 นางสาวนฤมล  โพธิ์แก้ว
41 นางสาววาสนา  ขุนแก้ว
42 นายกิตติพล  ปัญญา
43 นายอนุชา  สุดาจันทร์
44 ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์  อนันต๊ะ
45 นางสาวสุพัตรา  วงค์เทพ
46 นางกุลธิดา  ช้างสาร
47 นางสาวเนตรดาว  จินะปัญญา
48 นางสาวเสาวณีย์  มงคลเลิศนภา
49 นางสาวโศศิษฐา  ธารพงศ์ไพร
   
© silravee